Нийтлэлчдийн булан

Засгийн Газрын Мэдээ

Үндэсний өдөр тутмын чөлөөт хэвлэл

The Spotlight

нийтлэлч

Зууны Мэдээ Сонин

20 жил үйл ажиллагаа явуулж буй өдөр тутмын сонин

Ү.Аминаа

Эдийн засаг, уул уурхайн албаны сэтгүүлч

Х.Оюунболд

Нийгэм соёлын албаны сэтгүүлч

Т.Батсайхан

Улс төр, шуурхай мэдээллийн албаны дарга

Ардчилал Таймс

сонин

Г.Санжааханд

Эдийн засаг, уул уурхай мэдээллийн албаны сэтгүүлч